Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Gebruiker: Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Vertrouwd Wedding Planning, gevestigd aan de Koloniesweg 1c 9695 EL te Bellingwolde, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 66314755 . 

 

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt en de overeenkomst heeft gesloten tot het organiseren van een (deel van een) bruiloft, of in wiens naam Vertrouwd Wedding Planning een bruiloft, verlovingsfeest, jubileum of ander evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 

 

Artikel 1 – Algemeen

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.1.          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Vertrouwd Wedding Planning alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en / of leveranciers, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2.          Het honorarium van Vertrouwd Wedding Planning is exclusief onkosten van Vertrouwd Wedding Planning en exclusief declaraties van door Vertrouwd Wedding Planning ingeschakelde derden.   

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1.          De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.2.          Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 

2.3.          Een samengestelde prijsopgave verplicht Vertrouwd Wedding Planning niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

.  

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1.          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vertrouwd Wedding Planning het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

3.2.          De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 

 

Artikel 4 – Betaling

4.1.          Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft of een verlovingsfeest, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 30% vier weken voor de bruiloft en de overige 30% na de dag van de bruiloft. Bij ceremoniemeesterschap, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en de overige 60% binnen twee weken na de bruiloft. Bij een kick-off consult of een save-the-wedding gesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden. 

4.2.          Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht. 

4.3.          Vertrouwd Wedding Planning heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.4.          Voorts is Vertrouwd Wedding Planning gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen. 

 

Artikel 5 - Promotiemateriaal

5.1.          Opdrachtgever geeft Vertrouwd Wedding Planning toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2.          Vertrouwd Wedding Planning kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de website, een blog, beursmateriaal of social media.

5.3.          Het promotiemateriaal wordt alleen gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Vertrouwd Wedding Planning. 

 

Artikel 6 – Onderzoek, klachten en reclames

6.1.          Reclames dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Vertrouwd Wedding Planning te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

6.2.          Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Vertrouwd Wedding Planning ingediende facturen, tijdig te voldoen.

6.3.          Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

 

Artikel 7 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1.          Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan bedragen de annuleringskosten 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 6 weken voor de bruiloft of het evenement, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft of het evenement of op de dag zelf. 

7.2.          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vertrouwd Wedding Planning, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

                                                                                                                                                                          

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1.          Vertrouwd Wedding Planning zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Vertrouwd Wedding Planning kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Vertrouwd Wedding Planning onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Vertrouwd Wedding Planning voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Vertrouwd Wedding Planning die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Vertrouwd Wedding Planning slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2500.

8.2.          Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vertrouwd Wedding Planning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vertrouwd Wedding Planning toegerekend kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.3.          Vertrouwd Wedding Planning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Vertrouwd Wedding Planning gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 

8.4.          De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Vertrouwd Wedding Planning voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.5.          Vertrouwd Wedding Planning is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Vertrouwd Wedding Planning of derden. 

8.6.          Vertrouwd Wedding Planning is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het geleverde werk van de door haar voorgestelde leveranciers en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gehouden worden.  

8.7.          De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vertrouwd Wedding Planning.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1.          Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Vertrouwd Wedding Planning niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht. 

9.2.          Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Vertrouwd Wedding Planning op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Vertrouwd Wedding Planning bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. In dat geval wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

9.3.          Voor zoveel Vertrouwd Wedding Planning ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 

10.1.        Op elke overeenkomst tussen Vertrouwd Wedding Planning en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

Wilma Ammersken-Baas

 

Koloniesweg 1c - 9695 EL Bellingwolde 

☎️ 06-27306122 

 ✉️ vertrouwdweddingplanning@gmail.com